Blagajnieki eko toddler

Od 1. sijeènja 2015. stupile su na snagu i druge odredbe, koje u velikoj mjeri pro¹iruju opseg ljudi koji pokreæu ekonomsku kampanju, ¹to æe ovisiti o obveznoj registraciji na fiskalni iznos bingo hs e. Iz ovog razloga, mnoge jedinice zahtijevaju kupnju blagajne. Na¾alost, postoji mali tro¹ak. Buduæi da prodavaèi blagajne su svjesni da bez obzira na vrijednost, naæi æete kupce, oni neæe biti ogranièavajuæe cijene. To se mo¾e nazvati velikim tro¹kovima za investitora koji kupuje blagajnu. Znate li, meðutim, da se poduzetnici kupci prvi put mogu osloniti na naknadu za kupnju blagajne?

Prema èl. 111 par. 4 osobe koje zapoènu evidentiranje prometa i iznos poreza na fiskalni iznos mogu odbiti od poreza tro¹kove preuzete za kupnju svakog financijskog fonda u iznosu od 90% njegove cijene, ali ne vi¹e od 700 PLN.©to trebam uèiniti kako bih povratio tro¹kove kupnje blagajne? Porezni obveznik u modernom smjeru mora vratiti pisanu obavijest u kojoj æe obavijestiti o vrijednosti kupljenih blagajni. Po¹tuju ih èelnik nadle¾nog poreznog ureda. To se mora uèiniti prije nego ¹to kupnja predmetne robe poène na iznos koji zauzima. Zapamtite da ako prekoraèimo ovu sezonu, neæemo dobiti povrat novca, vrijedi paziti na vrijeme. Spomenimo i posljednje: ako smo samo jedna fiskalna blagajna, nije nam potrebno da se pojavljuje u samostalnom obliku - dovoljno je napraviti je na obrascu o mjestu ugradnje blagajne. Meðutim, mo¾e biti oèito da vas podsjetimo da æe osnova za povrat novca za kupnju blagajne biti potvrda (ili drugi dokaz o kupnji. Ostavimo ga.Kao ¹to je pitanje nadoknade fiskalne blagajne u sluèaju poreznih obveznika PDV-a? Razmotrimo èinjenicu da se obveznici PDV-a nadaju da æe kupnju blagajne rije¹iti samo u ugovoru o PDV-u za razdoblje u kojem su zapoèeli zabilje¾enu prodaju na blagajni. Porezni obveznik PDV-a, kada broji u mjeseènoj ¹koli, mo¾e zauzeti 25% (iako ne vi¹e od 175 PLN poreza koji se daje na raèun kada postoji vi¹ak plaæenog poreza. U odgovarajuæoj situaciji, obveznik PDV-a koji pokriva tromjeseèni sustav mo¾e zauzeti 50% iznosa koji æe se nadoknaditi, ali ne previ¹e PLN 350.